Nelt

Specijalna ponuda za kreditiranje stanova

< Nazad na uslove kreditiranja

Uslovi kreditiranja domaćeg stanovništva

Banca Intesa
Banca Intesa ad Beograd
Kontakt centar: +381 11 310 88 88
www.bancaintesa.rs
preuzmite - 27Kb

Banca Intesa je kreirala specialnu ponudu stambenih kredita u cilju pružanja podrške građanima za kupovinu nekretnina u modernom stambeno-poslovnom kompleksu Smallville. Uz brzu realizaciju i period otplate do 30 godina, nudimo vam povoljne uslove kreditiranja i partnerstvo u rešavanju stambenog pitanja. Naši stručni savetnici, profesionalni pristup radu sa klijentima i kvalitet usluge pomoći će vam u donošenju jedne od najvažnijih životnih odluka.

Stambeni krediti osigurani kod NKOSK za kupovinu nepokretnosti:

Vrsta kredita Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period na koji se kredit odobrava Od 13 do 360 meseci
Iznos kredita Od EUR 10.000 - do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost), odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na nepokretnosti koja se ne pribavlja iz kredita
Učešće Minimum 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine

(ukoliko je vrednost druge uknjižene nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka viša od iznosa kredita za minimalno 30%, učešće nije potrebno)
Kamatna stopa 6M EURIBOR+4,25% (fiksna marža) na godišnjem nivou, promenljiva.

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 6M EURIBOR-a kvartalno (28.marta, 28.juna, 28.septembra i 28.decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.

Za kredite realizovane do 28–og u mesecu obračunava se interkalarna kamata za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu, po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata se naplaćuje pre puštanja kredita u tečaj.
EKS Od 5,61% godišnje

(na bazi 6M EURIBOR koji na dan 28.06.2012. iznosi 0,93%)
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 0,5% na iznos kredita Banke
Naknada NKOSK 30 EUR
Osnovna premija osiguranja NKOSK Od 1,5% na iznos kredita Banke*
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja
 • Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
  - za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
  - za osiguranje kredita sa 70 < LTV < 80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
  - ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
  - ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
  - ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, premija se uvećava za 0,15 p.p.
  - ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
  - ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
  - ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima
 • Izveštaj KB
 • Procena vrednosti nepokretnosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti
 • Troškovi pribavljanja dokumentacije
 • Overa založne izjave
 • Podnošenje zahteva za upis hipoteke
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje
 • Trošak vođenja tekućih računa (u zavisnosti od toga da li korisnik kredita već ima otvoren tekući račun u Banci)

Reprezentativni primer:


Kupoprodajna cena nekretnine 43.000 EUR
Učešće klijenta 13.000 EUR
Iznos kredita Banke 30.000 EUR
Period otplate 360 meseci
Mesečna rata 165,77 EUR
Kamatna stopa 5,18%; 6M EURIBOR+4,25% (fiksna marža) promenljiva, na godišnjem nivou
EKS 5,61%
Troškovi koji padaju na teret korisnika a poznati su u trenutku oglašavanja
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 150 EUR
Naknada NKOSK 30 EUR
Osnovna premija osiguranja NKOSK (1,5% + 0.25%) 525 EUR
3 Menice 150 RSD

Pogodnosti:

 • Jednostavna i brza procedura
 • Period otplate do 30 godina
 • Stambeni krediti su na bazi hipoteke, a hipoteka se može uspostaviti i na nekoj drugoj odgovarajućoj nekretnini koja nije predmet kupoprodaje
 • Stambeni krediti su indeksirani u EUR, a realizuju se i otplaćuju po srednjem kursu NBS
 • Kredit možete otplaćivati sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika

Uslovi eliminatornog karaktera koje treba da ispune korisnici kredita – rezidenti:

 • Državljani Republike Srbije, rezidenti sa prebivalištem na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju.
 • Strani državljani – rezidenti sa prebivalištem na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju (fizička lica – strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji).
 • Starosna granica u trenutku podnošenja zahteva za kredit minimalno iznosi 20 godina (od 20-23 godine za kredite osigurane kod NKOSK uz obavezu korisnika da obezbedi solidarnog dužnika prihvatljivog za Banku). Starosna granica u trenutku konačne otplate kredita iznosi 70 godina samo za kredite osigurane kod NKOSK, a za ostale kredite do 65 godina.
 • Radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Za kredite osigurane kod NKOSK najmanje 3 meseca na sadašnjem radnom mestu (od 3 do 6 meseci za kredite osigurane kod NKOSK uz obavezu korisnika da obezbedi solidarnog dužnika prihvatljivog za Banku).
 • Najmanje 1 godina ukupnog radnog staža.
 • Minimalna mesečna zarada korisnika kredita ne može biti niža od EUR 300, ukoliko aplicira sa solidarnim dužnikom minimalna zarada iznosi po EUR 200.
 • Otvoren tekući račun kod Banca Intesa ad Beograd (važi samo za korisnika kredita) za prijem zarade osim za zaposlene u MUP-u, poslovnim bankama i privrednim subjektima sa kojima Banka ima posebne aranžmane.
 • Po jednom kreditnom zahtevu može se prihvatiti najviše jedan solidarni dužnik.

Potrebna dokumentacija kod kredita na bazi hipoteke na OBJEKTU U IZGRADNJI:

 1. Procena vrednosti, ne starija od 6 meseci, sačinjena od strane sudskog veštaka građevinske struke koji je zaključio sa Bankom Sporazum o poslovnoj saradnji, koja sadrži i sledeće informacije:
  • Da je objekat najmanje 80% fizički završen (potrebno je da procenitelj tačno navede koliki je procenat izgrađenosti objekta)
  • Da faktičko stanje objekta ne odstupa od građevinske dozvole u meri u kojoj bi to dovelo do rušenja celog objekta ili njenog dela, čime bi se značajno smanjila vrednost objekata
  • Izjava procenitelja da je izvršio uvid u glavni projekat i ostalu projektno-tehničku dokumentaciju i da na osnovu toga potvrđuje usklađenost izgrađenog objekta sa projektno-tehničkom dokumentacijom
  • Tržišna vrednost stana kada objekat bude završen
  • Procena dosadašnjih ulaganja
  • Građevinska vrednost stana kada objekat bude završen
 2. Građevinska dozvola
 3. Potvrda o prijemu dokumentacije/ Lokacijska dozvola
 4. Dokaz o vlasništvu (upisu prava korišćenja Investitora na zemljištu na kome se nalazi nepokretnost, za parcelu na kojoj se gradi objekat sa upisom investitora kao vlasnika, zakupca ili korisnika (ne stariji od 10 dana. Kod Stepe Stepanović i Braće Jerković ne stariji od 30 dana).
  • Izvod iz zemljišnih knjiga (izdaje Zemljišnoknjižno odeljenje Opštinskog suda) ili
  • Izvod iz lista nepokretnosti (izdaje Služba za katastar nepokretnosti) ili
  • Tapija (izdaje Opština) sa potvrdom iz intabulacionog protokola (izdaje Zemljišno knjižno odeljenje Opštinskog suda)

Kada je Založni dužnik PRAVNO LICE, potrebno je da dostavi:

 1. Dokumentaciju kojom se dokazuje status firme:
  • Osnivački akt
  • Izvod o registraciji iz Agencije za privredne registre ne stariji od 3 meseca
  • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (za hipoteku i zalogu nije potrebno)
 2. Odluku o zalaganju (Odluka nadležnog organa pravnog lica kojom se dozvoljava zasnivanje založnog prava na predmetnoj nepokretnosti
 3. Ličnu kartu ovlašćenog lica koji zastupa pravno lice – original na uvid

Drugi obračuni i dodatne informacije u vezi sa ovim proizvodom mogu se dobiti u bilo kojoj od navedenih ekspozitura:

 • Kragujevac, Kralja Petra I 19
 • Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 120
 • Jagodina, Maksima Gorkog 2
 • Kruševac, Mirka Tomića 4
 • Kraljevo, Trg Jovana Sarića 8
 • Paraćin, Kralja Petra I/4
 • Novi Pazar, AVNOJ-a 6
 
Mapa
Telefon: +381 34 635 2641
E-mail: info@smallville.rs   prodaja@smallville.rs